Ochrana osobných údajov
v Rhea elektro s.r.o.


V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu dotknutých osôb alebo na základe právneho predpisu.

Osobné údaje spracovávame za účelom plnenia povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovným pomerom a za účelom zabezpečenia obchodnej spolupráce najmä v súvislosti so zabezpečením predmetu plnenia – dodávok, montáže a servisu elektrických napájacích zdrojov a ich príslušenstva.

Zásady spracúvania ochrany osobných údajov

- vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené V Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov
- vaše osobné údaje získavame len na konkrétne určený účel a nespracovávame ich spôsobom, ktorý je nezlučiteľným s týmto účelom
- vaše osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť ochrany osobných údajov
  vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním osobných údajov, pred stratou alebo výmazom osobných údajov
- vaše osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú
- k dodržiavaniu uvedených základných zásad spracúvania ochrany osobných údajov pristupujeme zodpovedne a toto dodržiavanie vieme na požiadanie preukázať oprávneným orgánom štátu alebo inštitúciám, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Na základe doručenej písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo:
- žiadať poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré máme k dispozícii ako aj informácie ako ich používame
- žiadať o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania
- žiadať o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa jej výberu
- žiadať o informácie o spôsobe a spracúvaných osobných údajoch
- podať sťažnosť na spôsob, akým spracúvame jej osobné údaje

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania na dozornom orgáne, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
tel.: +421 2 32313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zodpovedná osoba

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadom ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte prosím zodpovednú osobu:
Ing. Peter Sýkora, tel. +421 2 49101914, mobil: +421905 613894, e-mail: sykora@rhea-elektro.sk